Anime Characters Database

Mirai Fandisc (Crime Rhyme Fandisc)

13 Characters
Character Images
Ayame Saeki
Hinoki Yatsuka
Inaho Takebe
Kaede Koume
Karin Amami
Mizuki Tsushima
Nadeshiko Mitsu
Natsume Yanahara
Sakura Mikamo
Shion Shizutani
Sumire Nariwa
Tsubaki Kotoura
Tsubana Ogasawara

Media Type
H-Game
Romaji Title
Mirai Fandisuku
Japanese Title
ミライファンディスク
Furigana Title
ミライファンディスク
Japanese Studio Name
フライングシャイン黒
English Studio Name
FlyingShine Black
Release Date