Reina Kareizawa花麗沢 レイナ (カレイザワ レイナ)
Touko Toudou藤堂 刀子 (トウドウ トウコ)